Požární ochrana & bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti požární ochrany (PO) poskytujeme technickoorganizační činnosti, kterými jsou zajišťovány povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob stanovené legislativou. Jedná se o zpracování dokumentace PO, provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o PO, stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, kontrola dodržování předpisů o PO apod.

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jedná se o služby spojené se zabezpečením úkolů vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, předpisů stanovujících pracovní podmínky a základní požadavky na pracovní prostředí a ochranu zdraví při práci, zejména činnosti spojené s prevencí rizik, včetně navrhování opatření na minimalizaci a odstraňování rizik u jejich zdrojů. Činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků v systému řízení BOZP v daném objektu. Provádění školení, včetně ověřování znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, poradenská a organizační činnost v této oblasti apod.